Istraživački ciljevi projekta

 
  1. Uspostava istraživačkog tima
  2. Formiranje biobanke tkiva, stanica i seruma oboljelih od psorijaze i zdravih ispitanika
  3. Upis doktoranda na doktorski studij Molekularne bioznanosti MOBI, Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek
  4. Ispitati i usporediti brojnost i tkivnu raspodjelu MAIT i γδT stanica u tkivnim rezovima oboljelih i zdravih ispitanika 
  5. Ispitati i usporediti koncentracije upalnih citokina i kemokina u serumu oboljelih i zdravih ispitanika
  6. Istražiti i usporediti frekvenciju MAIT i γδT stanica u perifernoj krvi oboljelih i zdravih ispitanika
  7. Istražiti repertoar repertoar αβ- i γδTCR receptora, transkripcijskih čimbenika i površinskih receptoraperifernih MAIT i γδT stanica zdravih i oboljelih ispitanika 
  8. Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja
  9. Istražiti repertoar αβ- i γδTCR receptora u uzorcima RNA izoliranih iz kože zdravih i oboljelih ispitanika
  10. Obrana teme doktorske disertacije